Grievance Committee

संस्था स्तरावरील तक्रार निवारण समिती

अ.क्रसंस्था स्तरावरील तक्रार निवारण समितीपदनाम
डॉ.रुपाली रवींद्र बेन्द्गुडेअध्यक्ष
सहाय्यक संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे संबंधीत विभागीय कार्यालयसदस्य
सहाय्यक सचिव, मंडळाचे संबंधीत विभागीय कार्यालयसदस्य
श्री.प्रशांत शंकर मिसाळसदस्य सचिव